Hizmet Standartları

 


HİZMET STANDARTLARI

S. No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1.a Evlat Edinme İlk Başvuru 1-Belge istenilmemekte, meslek elemanı ile birlikte İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır. 2 Saat
2-En az ilkokul mezunu olmak veya 2. Kademe Okur-Yazar Belgesine sahip olmak gereklidir.
3-En az otuz yaşında olmak. Eğer 30 yaş altında ise 5 yıllık evli olma(Beş yılı doldurmuş olma) şartı aranır.
 
 
 
 
1.b.
 
 
 
 
 
 
Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreç
1- Nüfus kayıt örneği,(MERNİS SİSTEMİ)  
 
 
2 Ay
2- Adli Sicil Kaydı.
3- Mal varlığını, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler,
4-Yerleşim yeri belgesi, ( MERNİS SİSTEMİ)
5- Öğrenim durumunu gösterir belge,
6- Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir engelinin, sürekli bakımı gerektiren, bulaşıcı veya süreğen bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını belirten sağlık kurulu raporu,
7- Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından veya yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul eden ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge.
8-Kişilerin kendi el yazıları ile yazdıkları özgeçmişleri. (Öz Geçmiş Anahattı, TKY Formu idareden verilir.)
5 adet aile fotoğrafı, Aday /Eşler için  2 adet vesikalık fotoğraf
9-Müracaatların çok yoğun olduğu dönemlerde bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay daha uzatılabilir.
 
1.c. Evlat Edinmede Sıraya Alma ve Bekleme Süresi 1- Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreçte istenen belgeler teslim edildikten ve uygunluğu kabul edildikten sonra yapılan sosyal incelemenin de olumlu olması halinde aile/kişi sıraya alınır. Erkek Çocuk İçin En Çok: 2 Yıl
 
Kız Çocuk İçin En Çok: 4 Yıl
2- Sırası gelen aile/kişi Kurumumuz ve Valilik ile geçici bakım sözleşmesi imzalayarak çocuğu teslim alır. Çocuk evlat edindirilmek üzere bir yıl süre ile aile yanına yerleştirilir.
 
1.d. Evlat Edinme İzleme ve Mahkeme Süreci 1- Aile yanına bir yıl süre ile yerleştirilen çocuk ve aile üçer aylık dönemler halinde periyodik olarak izlenir ve sosyal çalışmacı tarafından raporlaştırılır. 1 - 1,5 Yıl
2- Maaş Belgesi
3-Sosyal Güvenlik Belgesi
4- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (MERNİS)
 
1.e. Evlat Edinme Sonlandırma 1- Çocuğun yeni nüfus cüzdanı fotokopisi (MERNİS SİSTEMİ) 1 ay ile 3 Ay
2- Çocuk ile birlikte ailenin vukuatlı nüfus kayıt örneği, (MERNİS SİSTEMİ)
3- Kesinleşmiş aile mahkemesi evlat edinme kararı
4- Korunma Kararın kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı
 
2.a. Koruyucu Aile Hizmetleri 1- Başvuru Dilekçesi ve Fotoğraf 2 Ay
2- T.C. Kimlik Numarası beyanı,
3- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
4- Evliler için evlenme cüzdanı örneği,
5- İş ve gelir durumunu gösteren belge,
6- Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
7- Koruyucu aile olacak kişilerin çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösterir rapor. Sosyal Çalışmacı gerekli gördüğü hallerde kişinin sağlığına, süreğen hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor.
8-Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler istenir.
9-Aile ile birlikte yaşayan kişiler varsa, adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan(Kurum tarafından sonradan doğruluğu teyit edilir) ve ruhsal rahatsızlığı ile bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair rapor bu kişilerden de istenir.
 
2.b. Koruyucu Aile Hizmetleri İzleme Süreci 1-Çocuğun öğrenim belgesi. Çocuğun koruyucu ailede kaldığı süre içerisinde yılda en az bir kez
3.a. Korunmaya Muhtaç Çocuklar Müracaat-Değerlendirme 1- Şahsın Dilekçesi 1 Ay
2- T.C. Kimlik Numarası beyanı,
3- Anne ve Baba Ayrılmış İse ilgili Mahkeme Kararı
4-Aile ve Çocuğun Özel Durumlarına İlişkin Belgeler
 
3.b. İhbar Üzerine Korunmaya Muhtaç Çocuklar Değerlendirme 1-Dilekçe Ya Da Kişinin Beyanı 1 Gün
2- İhbar eden kişinin T.C. Kimlik Numarası beyanı
3- Çocuğun Korunmaya Muhtaç Olduğu İhbar Edilmiş İse, durumun tespit edildiği tutanak
4-Aile ve Çocuğun Özel Durumlarına İlişkin Belgeler
5-Karakol İfade Tutanağı
6-Sağlık Raporu
 
3.c. Korunmaya Muhtaç Çocuklar Terk Bebek İşlemleri 1- Dilekçe ya da Resmi Yazı 1 Gün
2- Emniyet Müdürlüğü Buluntu/ Terk Tutanağı
3- Emniyet Tahkikatı
4-Varsa Hastane Kayıtları
 
4 Emniyet Çocuk Şube Vakaları 1- Emniyetteki İfade Tutanağı 1 Gün
2- Adli Tabip Raporu
3- Cumhuriyet Savcılığı Talimatı
4- T.C. Kimlik Beyanı
 
5 Mülteci Çocuk Kabul İşlemleri 1- Sağlık Raporu (Bulaşıcı hastalık taşımadığına dair) 1 Gün
 
6.a. Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Ücretsiz Çocuk Yerleştirme İşlemleri 1- Nüfus Kayıt Örneği (MERNİS SİSTEMİ) 1 Ay
2- İkametgâh İlmühaberi (MERNİS SİSTEMİ)
3- Çocuğa ait sağlık raporu (VARSA)
 
 
6.b. Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri İşlemleri 1-Dilekçe ve yapı kullanım izin belgesi ve binanın adresi 3 Ay
2- T.C. Kimlik Numarasının beyanı,
3- Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
4- Tüzel kişilik ise Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme ve kuruluş açma, kapatma işlerinde görevli olduğunu gösterir yönetim kurulu kararı.
5- Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu"
6-Binanın kapasitesinin hesaplanabilmesi için belediyelerin imar ve şehircilik müdürlüklerinden ya da çevre ve şehircilik müdürlüklerinden veyahut yetkili serbest proje bürolarından alınacak odaların büyüklüğü ve ölçümünü gösterir belge ve tasdikli mimari proje,
7-Bina kurucuya ait ise tapu senedinin il müdürlüğünce onaylı örneği; bina kiralık ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
8-Bina ve ortak bahçesinin kullanılacak olması halinde, kat maliklerinin oy birliği ile verdiği karar örneği
9-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu gösteren itfaiye raporu,
10-Binanın trafik emniyetinin olduğuna ve alkollü içki tüketilen ve satılan yerler ve genel ahlâk kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları ile arasında, en az 100 metre mesafe bulunduğuna dair, il veya ilçe emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,
11-Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin, il veya ilçe toplum sağlığı merkezlerince düzenlenen rapor,
12-Binanın kat veya katları, odaları, bahçesi için ayrı ayrı üç nüsha 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim plânı örneği,
13- Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor,
14-Numarataj belgesi ve 6/3/2007 tarihinden sonra yapı ruhsatı ve yapımı tamamlanarak yapı kullanım izin belgesi alınmış binalardan, binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik rapor istenmez.
 
 
 
7 İl/İlçe/Kuruluş Müdürlüklerince Başlatılan Sosyal Ekonomik Destek Yardım Hizmetleri 1-T.C. Kimlik numarası beyanı (MERNİS) 1 Ay
2- Dilekçe
3- Aile Bireylerinin Sağlık Sorunu varsa Sağlık Raporu, Öğrenci Belgesi
4-Gelir Durumu Belgeleri(Emlak-Tapu-Vergi-Tarımsal)
5-Aile Bireylerinden Cezaevinde Hükümlü Varsa Belgesi
6-İş-Kur Başvuru Belgesi
 
8 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Başvurusu 1- Başvuru dilekçesi, 2 Gün
2- T.C. Kimlik Numarası beyanı (MERNİS)
3- Ön Görüşme Formu
4- Kadının konukevi kurallarına uyacağına dair taahhütname.
 
9 Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri 1- T.C. Kimlik Numarası beyanı, 1 Ay
2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
3- Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
4- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,
5- Kuruluş binasının iskân durumu hakkında ilgili belediyeden alınacak yapı kullanma izin belgesi ya da Üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor,
6- Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,
7- Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
8- Kuruluşun fiziksel koşulları, hizmet bölümleri, tefrişi, kapasitesi, personel durumu ve genel olarak hizmete uygunluğu hakkında il müdürlüğünce düzenlenecek rapor.
 
 
 
10 Huzurevi Başvuruları 1- Dilekçe, 1 Ay
2- T.C. Kimlik Numarası beyanı, (MERNİS)
3- Gelir durumunu gösterir belge örnekleri ve Sağlık Raporu
 
11 Engelli Kimlik Kartı İlk Başvurusu 1- Sağlık Kurulu Raporu Aslı veya Onaylı Örneği 7 Gün
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Fotoğraf (2 Adet)
 
12.a. Kuruluşların Ziyaret İşlemleri 1- Dilekçe 7 Gün
2- Kimlik Fotokopileri.
 
12.b. Yabancıların Kuruluşları Ziyaret İşlemleri 1- Dilekçe 15 Gün
2- Kimlik Fotokopisi.
3- Pasaport Fotokopisi
4- Türkiye'de ikamet ediyorsa oturum belgesi ve ikametgâh belgesi 
 
13 Özel Huzurevi Açılış İşlemleri 1- T.C. Kimlik Numarası beyanı, 3 Ay
2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
3- Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
4- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,
5-Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi istenir.
6- Yapı kullanma izin belgesi ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor,
7- Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,
8-Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
9- Kuruluşun özel bakım bölümü bulunması veya kuruluşun doğrudan bakımevi olarak hizmet vermesi durumunda il sağlık müdürlüğünden alınacak uygunluk raporu istenir.
 
  
 
14
 
  
 
Korunmaya Muhtaç Engelli İlk Başvuru
1-T.C. Kimlik Numarası beyanı , (SOYBİS)  
 
 
 
 
2 Ay
2-Engelli sağlık kurulu raporu,
3-Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç Engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç Engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı."
4- Vesikalık fotoğraf (2 Adet)
5- Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
6- Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
7-Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
 
15 Ağır Düzeyde Bakıma Muhtaç Engelli İlk Başvuru 1-T.C. Kimlik Numarası beyanı , 1 Ay
2-Ağır  Engelli sağlık kurulu raporu,
3- Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı."
4- Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
5- Vesikalık fotoğraf (2 Adet)
6- Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
7- Engellinin  vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
8- Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
9- Gelir Durumunu Gösterir Belgeler (Maaş, Kira,Vergi,Tarım Geliri vb.)
 
16 Engelli Evde Bakım İlk Başvuru 1- T.C. Kimlik Numarası beyanı  (MERNİS) 1 Ay
2- Ağır Engelli sağlık kurulu raporu,
3- Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç Engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç Engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı."
4- Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
5- Vesikalık fotoğraf (2 Adet)
6- Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
7- Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
8- Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerçek Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Açılacak Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinin Açılış İşlemleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Kurucudan istenecek belgeler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ay
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- T.C. Kimlik Numarası beyanı, 2-Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
3- En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olduğuna dair belge,
4- Tüzel kişinin şirket olması hâlinde, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri,
5- Tüzel kişinin sermaye şirketi olması hâlinde göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği,
6- Kişinin dernek veya vakıf olması hâlinde göstereceği temsilciden, dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge,
7- Kurucunun vergi borcu ve Sosyal Sigortalar Kurumuna pirim borcu olmadığına dair belge,
8- Kurucunun Bağ-Kur borcu olmadığına dair belge,
9- Daha önce bu alanda faaliyet gösterdiğine veya faaliyet göstermediğine dair beyanını içeren belge.
b) Sorumlu Müdürden istenecek belgeler
1- T.C. Kimlik Numarası beyanı,
2- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,
3- Lisans eğitimine sahip olduğunu belgeleyen öğrenim belgesi,
4- Daha önce bu alanda çalışmış ise çalıştığı kuruluşlara veya daha önce bu alanda çalışmamış ise çalışmadığına ilişkin yazılı beyanını içeren belge,
5- Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi.
c) Merkezde çalıştırılacak diğer personel için istenecek belgeler
1- Personelin çalışma talebine ve yapmak istediği işe ilişkin dilekçe,
2- T.C. Kimlik Numarası beyanı, 
3- Öğrenim durumunu gösterir belge,
4- Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
5- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,
6- Daha önce bu alanda çalışmış ise çalıştığı kuruluşlara veya daha önce bu alanda çalışmamış ise çalışmadığına ilişkin yazılı beyanını içeren belge,
7- Kurucu ile personel arasında yapılacak iş sözleşmesi.
d) Merkez hizmet binası için istenecek belgeler
1- Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği,
2- Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi örneği ve binanın bütün bölümlerini gösterir tasdikli planı,
3- Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki,
4- Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış cephesini ve tabelasını gösteren fotoğraflar veya video CD/DVD/fotoğraf CD,
5- Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
6- Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet trafik şube müdürlüğünden alınacak rapor,
7- Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,
 
18 Şehit Yakınları , Gazi ve Gazi Yakınları İçin Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartı 1-Biyometrik fotoğraf (1 Adet)  
1 Ay
2-Nüfus Kayıt Örneği
 
19 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşarında İstihdam Edilmesi 1- Şehitlerin anne-baba-kardeşlerine 1 hak; eş ve çocuklarına 1 hak düşmektedir. İlgili yönetmeliğe göre yılda iki dönem yapılması gerekmektedir.
2- Biyometrik fotoğraf (1 Adet)
3- Nüfus Kayıt Örneği
4- Öğrenim Durumunu Gösteren Noter Tasdikli Belge,
5- Adli Sicil Kaydı, Askerlik Durum Belgesi (Erkekler İçin),
6- Sağlık Kurulu Raporu
  
20 Doğum Yardımı Hizmeti 1-T.C Kimlik Beyanı 2 Ay
2-Başvuru Dilekçesi(Form)
3-Özel İşletmelerde Çalışan ve Diğer  Vatandaşlar  İlgili Evraklar ile Aile ve Sosyal Politikalar  İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi  Müdürlüğüne Başvuru Yapabilir
4-Resmi Dairelerde Çalışan Personel (Form) ile Çalıştığı Kuruma Başvuru Yapacaktır
5-Ödemeler Başvuru Yapıldığı Ayı Takip Eden Ayın 20-30 arası PTT şubelerinden Doğum Yapan Kişinin T.C. Kimlik Numarası ile Tahsil Edilir.
 
21
 
 
Staj Ön Başvuru
 
 
1- Önlisans Sosyal Hizmet Bölümü Staj Öğrencileri İçin; 1  Hafta
a- Üniversite Öğrenci belgesi
b-Öğrenci Başvuru Dilekçesi
c-Stajı Kabul Edilen Öğrenciler için Kurumca Alınan Valilik Oluru
2-Lisans (Örgün , Açıköğretim , Uzaktan Eğitim)
a- Üniversite Öğrenci belgesi
b- Öğrenci Başvuru Dilekçesi
c-Okul tarafından Gönderilen Staj Öğrenci Bilgileri Formu
3-Kurum veya Kuruluş tarafından  Staj Öğrencisinin   İl Koordinatörü ve Danışmanı belirlenir,
a-Kurum tarafından Valilik Oluru alınır,
b-Danışman tarafından staj programı belirlenir,
    4- Önlisans Staj Süresi (24 İş Günüdür)
 Lisans Staj Süresi (Üniversite Tarafından Belirlenir)
  
22 Vatandaşlardan gelen ihbar ve şikâyet içerikli dilekçeler 1- CİMER ve BİMER 1 ay
  
23 Gelen Evrak No su İle Başvuru Yapılan  Dilekçeler 1- Dilekçe Sahibinin Adı Soyadı ve İletişim  Bilgileri 2 Hafta
  
24 Aday Memur Süreci 1- Bu eğitimin süresi on günden az iki aydan çok olamaz İl Müdürlüğü Tarafından Belirlenir
2-Hazırlayıcı eğitim bir aydan az 3 aydan çok olamaz
3-Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır
 
25 Demirbaş ve Sarf Malzemesi Alımları 1-Alıma ilişkin olarak idare tarafından düzenlenen idari şartnamede istenen belgeler. Kamu İhale Kanununda Belirtilen Sürelere Uyulacaktır.
 
26 Demirbaş ve Sarf Malzemesi Alımı Ödemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi (Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirmesi koşuluyla) 1-Fatura
2-Vergi borcu yoktur yazısı
3-Yüklenicinin vergi borcunun olması halinde, hak edişten kesinti yapılması talebini, eğer borcu yok ise; hak ediş tutarının aktarılacağı bankayı, banka şubesini ve hesabına ait IBAN numarasını içeren dilekçe.
Not: Faturalarda banka hesap numarasının belirtilmesi gerekmektedir. Vergi borcu yoktur yazısı KDV dahil 2000 TL ve üzerindeki ödemelerde istenmektedir.
5 İş Günü
(Bakanlıktan ödenek gelmiş ise)


 

 

 

27  
 
 
Hizmet Alımı Ödemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi (Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirmesi koşuluyla)
1-Fatura
2-Vergi borcu yoktur yazısı
3-Çalışanlara ait Maaş bordrosu (imzalı)
4-Çalışanlara ait maaşların banka hesaplarına yattığına dair banka dekontları,
5-Hizmetin gerçekleştiği aydan önceki aya ait SGK Tahakkuk fişi,
6-Hizmetin gerçekleştiği aydan bir önceki aya ait, Çalışanların sigorta primlerinin yattığına dair banka dekontları,
7-Hizmetin gerçekleştiği aya ait SGK tahakkuk fişi (5510 sayılı yasaya göre yararlanılan prim indirim tutarını tespit edebilmek için gereklidir.),
8-Yüklenicinin vergi veya sigorta prim borcunun olması halinde, hak edişten kesinti yapılması talebini, eğer borcu yok ise; hak ediş tutarının aktarılacağı bankayı, banka şubesini ve hesabına ait IBAN numarasını içeren dilekçe.
Not: Faturalarda banka hesap numarasının belirtilmesi gerekmektedir. Vergi borcu yoktur yazısı KDV dahil 2000 TL ve üzerindeki ödemelerde istenmektedir.
5 İş Günü
(Bakanlıktan ödenek gelmiş ise)
   
   Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 
 

İlk Müracaat Yeri             : Aile ve Sosyal Politikalar Rize İl Müdürlüğü            
İsim                                        : İdris ALTUNTAŞ
Unvan                                    : İl Müdürü                                                                   
Adres                                     : Paşakuyu Mah. Zübeydehanım Cad. No 3  Kat:2 Merkez/RİZE                          
Telefon                                  : 0464 213 04 04-05
Faks                                      : 0464 213 03 99   
E-Posta                                 : rize@aile.gov.tr                                                                       
  
 
İkinci Müracaat Yeri       : Rize Valiliği
İsim                                       : Abdullah ŞEN
Unvan                                   : Vali Yardımcısı
Adres :                                  : Eminettin Mah.Merkez/RİZE
Telefon                                 : 0464 213 36 07
Faks                                     : 0464 2130626
E-Posta                                 : rize@icisleri.gov.tr