Rize İl Müdürlüğü
 

KORUYUCU AİLEM OLUR MUSUN? 27 Aralık 2012

Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları

 

Bakanlığımızın en çok önem verdiği hizmet modellerinden biri olan koruyucu aile modelinin ne kadar önemli olduğu ve halkımızın bu modele ne kadar sıcak baktığı ,bu çocukları da kendi çocukları gibi sahiplendiği yapılan muracaatlardan anlaşılmaktadır.Bizlerde il müdürlüğü olarak bu çocuklarımızı kurumsal alanlardan gerçek ailelerimizin yanına döndürebilmek için yoğun caba sarfediyoruz.Bu hizmetin bir alt aşaması olan çocuk evlerimizn sayısını hızla çoğalttık,yetiştirme yurdumuzu hizmet dönüşümü kapsamında kapattık çocuklarımızı aile yanına veya çocuk evlerimize taşıdık.Şimdi Atatürk Çocuk Yuvasını da hizmet dönüşümü kapsamında kapatıp, bütün çocuklarımızı aile yanına veya çocuk evlerimize taşımayı planlıyoruz.Koruyucu aile ile ilgili olarak aşağıda bazı bilgiler sunulmuş olup daha detaylı bilgiler için kurumumuzdan veya bakanlığımızın ilgili birimlerinden bilgi alabilirsiniz.

Koruyucu ailelere ödenen ücret ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylık göstergesinin (9500) memur maaş katsayısıyla çarpımıyla elde edilen rakamın sırasıyla %50'si, %75'i, %80'i, %85’i ve %90'ı alınarak belirlenmektedir.

Harçlıklar ise kuruluş bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile belirlenmektedir. Memur maaş katsayısı, sırasıyla 600 (İlköğretim 1-4. sınıfı), 900 (İlköğretim 5-8. sınıfı), 1200 (Lise ve dengi okul) ve 2000 (Yüksek öğrenime devam eden) gösterge rakamı ile çarpılarak bulunan miktar kadar ödeme yapılmaktadır.

2012 YILININ 2. Yarısı

İÇİN;

YAŞ OKUL DURUM

%

AYLIK BAKIM ÜCRETİ

GÖSTERGE

AYLIK HARÇLIK

AYLIK TOPLAM

0-3 YAŞ

50

340,05

-

-

340,05

4-5 YAŞ

75

510,07

-

-

510,07

6-14 YAŞ

(İlköğretim 1-4 ve 5-8 sınıflar)

80

544,08

600

42,95

587,03

900

64,43

608,51

15-18 YAŞ

(Lise ve Dengi)

85

578,08

1200

85,91

663,99

19+ YAŞ

(Yüksek Öğrenim)

90

612,09

2000

143,18

755,26

SERVİS : 128 TL

KURS : 1.095 TL (Meslek Edinme)

2.059 TL (S.B.S için)

3.217 TL (Ünv.Hazırlık)

Servis ve kurs ücretlerine ilişkin olarak Kurum Bütçesinde belirlenen söz konusu rakamlar Türkiye ortalamasını ifade etmektedir.

Hizmet Kapsamında Sağlanan Destekler

 

- Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamalara karşılık olmak üzere talepte bulunan koruyucu ailelere, çocuk başına aylık net ödeme yapılır.

- Özel zorlukları veya ihtiyaçları bulunan ya da engelli çocuklar için aylık bakım ücreti özür ve yaş durumu dikkate alınarak belirtilen miktar %50 artırılarak uygulanır.

- Koruyucu aile yanında eğitime veya mesleki eğitim ya da kursa devam etmeyen eğitim yaşındaki çocuklar için özel zorlukları ve ihtiyaçları bulunana ya da engelli çocuklar hariç aylık bakım ücreti yaş grubuna göre aldığı ücretin %50’si oranında ödenir.

- Aile yanına aynı süreçte kardeş çocuklar hariç ikinci çocuk yerleştirilmesi halinde, ikinci çocuk yaş grubuna uygun ödemenin %80’i kadarı ödenir. Yerleştirilecek üçüncü ve daha fazla çocuk için yapılacak aylık ödeme ise bu çocukların yaş grupları itibarıyla kendileri için birinci fıkrada belirtilen ödemenin %60’ını geçemez.

- Koruyucu aile yanına yerleştirilen her çocuk için giderlerinin karşılanması amacıyla aylık bakım ödemesi her ayın yedisine kadar peşin olarak yapılır. Ayın ilk beşinci gününden sonra yapılan yerleştirmelerde ve çocuğun koruyucu aile ilişkisinin sona erdiği ayda çocuğun koruyucu aile yanında kaldığı gün sayısı ile orantılı olarak ödeme yapılır, varsa fazla ödeme geri alınır.

- Geçici koruyucu aile modelindeki ödemeler ise ay sonunda olmaktadır.

-Her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti üç kat arttırılarak ödenir.

-Şubat ve Ağustos aylarında çocukların yıllık giyim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti iki kat arttırılarak ödenir.

-Koruyucu aile yanında bakılan çocukların sağlık harcamaları kuruluş bakımındaki çocuklarda olduğu gibi 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası hükümlerine göre karşılanır. Yine koruyucu aile yanındaki çocuklar koruyucu ailenin çalıştığı kurumun bağlı olduğu sağlık kuruluşu ya da anlaşması doktoruna da götürülebilmektedir. Ancak, bu durumda muayene ve tedavi bedeli Kurumumuz tarafından karşılanamamaktadır.

-Servis ile okullarına gitmek zorunda olan çocukların okul servis ücretleri ile engelli çocukların servis ücretleri ve 4-5 yaş grubu kreş çağı veya anaokulu çocuklarının servis ücretleri, servis bulunmaması halinde ulaşım giderleri karşılığı otobüs bilet ücreti ödenir, servis bulunmaması halinde gidiş gelişlerdeki ulaştırma giderleri karşılığı otobüs bilet ücretleri ödenir.

- Koruyucu aile hizmeti kapsamındaki, okula devam eden veya öğrenimini sürdürememiş çocuklara, kuruluş bakımındaki çocuklara verilen miktarlar üzerinden harçlık ödenir. Koruyucu aile yanında bakılan çocukların kişisel gelişimleri için gerekli olan harçlık, koruyucu aile tarafından çocuğa verilir. Çocuğa verilen harçlığın, kuruluş bakımındaki çocuklara verilen harçlıkla aynı olması gerekmektedir.

-Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini evde yeme olanağı bulamayan çocuklara, öğrenim süresince harçlıkları iki kat artırılarak ödenir.

- Bir meslek edinmek üzere kamu ya da özel kuruluşlar tarafından açılan kurslara katılacakların ücretsiz kontenjanlardan yararlanma durumları değerlendirilir, bu imkândan yararlanamayanların kurs süresince kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav ve kayıt ücretleri ile bunlara ilişkin her türlü araç gereç ve malzeme giderleri karşılanır.

- Başka illere öğrenim amacı ile gitmesi gereken çocukların ulaşım giderleri, bir günlük konaklama bedeli ile çocuğun okula kaydı ve kalacağı yere yerleştirilmesi ile ilgili olarak yardımcı olmak üzere giden koruyucu anne ve babanın da ulaşım ve bir günlük konaklama giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesine göre memur veya hizmetli olmayanlar için ödenecek tutarı geçmeyecek şekilde ödenir.

-Koruyucu aileler ve korudukları çocuklar için gerektiğinde üniversitelerin ilgili bölümlerindeki uzman kişilerden psikolojik ve psikiyatrik danışmanlık hizmeti sağlanır.

-Gönüllü statüdeki koruyucu aileler yanındaki çocuklar için de talepte bulunulduğu takdirde aylık bakım ücreti dışındaki diğer ödemeler yapılmaktadır.

-Geçici koruyucu aile modelinde ay içinde beş çocuktan fazla yerleştirme yapılması halinde çocuk başına ödemeye ilave olarak ek gösterge dahil en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde otuzu eklenerek ödeme yapılır. Ayrıca, ihtiyaç halinde çocukların mama, bez, giyim ve okul malzeme masraflarının karşılanması amacıyla kuruluşta kalan çocuklar için ilgili mevzuatta belirlenen yıllık giyim kuşam tablosunda yer alan istihkaklara uygun olarak her çocuk için peşin ödeme yapılır.

-Koruyucu ailelerden, eşine veya bir yakınına bağlı olmaksızın kendine ait sosyal güvencesi olmayan eşlerden birinin bir asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırması ve ödeme belgesinin ibrazı halinde primleri aylık ödemelere ilave edilerek karşılanır.

-Bu ödemelerin miktarı her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek memur maaş katsayısına bağlı olarak Ocak ve Temmuz aylarında değişir.

-Bütçe imkanları dahilinde Bakanlıkça gönderilen ödenekten, koruyucu aile ve çocuğun takip edildiği İl/ilçe Müdürlüğünce ödeme yapılır.

 

Koruyucu Aile Bakım Modelleri

 

Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli

Veli ya da vasi dışında kalan kan bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı bakıcı, komşu gibi yakın çevresinde olan, tercih etmeleri halinde en az temel ana, baba eğitimleri kapsamında eğitim almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.

Geçici Koruyucu Aile Modeli

Acil koruma gereken ya da hakkında hizmet planı oluşturulmamış ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılamamış çocuklar için, temel ana, baba eğitimleri ve Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe Eğitimini almış profesyonel kişi ve ailelerin sağladığı birkaç gün ile en fazla bir ay arasında değişen bakımdır.

Süreli Koruyucu Aile Modeli

Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkanı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, tercihen temel ana-baba eğitimleri ve Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitimini almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.

Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli

Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan veya eşlerden biri en az ilköğretim düzeyinde olmak üzere temel ana, baba eğitimleri, Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe Eğitimlerini almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.

 

Başvuru Yeri

T.C.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Eskişehir Yolu Söğütözü Mah.
2177 Sokak No:10/A Kat.10
Posta Kodu: 06510
Çankaya/ANKARA
Santral Tel:
312 705 50 00

Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Tel: 312 705 50 59

Faks: 312 705 50 60

Koruyucu Aile Birimi

Tel: 312 705 50 63

51 89

51 81
Aile ve Sosyal Politikalar İl/İlçeMüdürlükleri için tıklayınız

Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı Internet Sitesi

 

Koruyucu ailenin tespiti

 

MADDE 8 – (1) Koruyucu ailenin,

a) Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de sürekli ikamet etmesi,

b) 25-65 yaş aralığında bulunması,

c) En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olması,

ç) Düzenli gelire sahip olması,

gerekir.

(2) Uzmanlaşmış koruyucu aileler ile geçici koruyucu aileler için birinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine ek olarak; bu kapsamdaki çocuklara yardımcı olabilecek Bakanlıkça belirlenen lisans eğitimi almış veya eşlerden biri en az ilköğretim düzeyinde olmak üzere temel ana-baba eğitimleri, koruyucu aile birinci ve ikinci kademe eğitimlerini almış olmak gerekir.

(3) Başvuru sahipleri evli iseler eşleriyle birlikte, koruyucu aile olmak üzere yerleşim yerlerindeki il veya ilçe müdürlüklerine başvurabilirler.

(4) Başvuru ve çocuğun aile yanına yerleştirildiği tarih itibarıyla birinci fıkranın (b) bendindeki yaş aralığında olmak gerekir. Bunun tespitinde, eşler arasındaki yaş farkının on yaş veya daha az olması halinde yaşı küçük olan eşin yaşı, bunun haricindeki durumlarda eşlerin yaş ortalaması esas alınır.

(5) Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli hariç olmak üzere çocuk ile koruyucu aile olacak eşlerden yaşı küçük olan arasındaki yaş farkı on sekiz yaştan az olamaz.

(6) Öncelikle akrabalara ya da belli bir süredir devam eden ana-baba-çocuk ilişkisinin kurulduğu yakın çevre ailelerden uygun olanlara koruyucu aile olmaları yönünde teklifte bulunulur. Bu kişilerin koruyucu aile olmak istemesi durumunda, yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre Komisyon tarafından uygun görülmesi halinde yaş ve eğitim şartı aranmaz.

(7) Koruyucu aile adaylarının yaşı değerlendirilirken, çocuğun yaş dönemine uygun davranış gösterebilme becerisi ve çocukla aralarında birebir ebeveyn-çocuk ilişkisi sağlanması esasları göz önünde bulundurulur.

(8) Çocuğun anne veya babası ya da vasisi, koruyucu ailesi olamazlar.

(9) Koruyucu aile olmak üzere il veya ilçe müdürlüklerine başvuran kişilere hizmetin esasları ve işleyişi ile yerleştirilecek çocukların özellikleri hakkında bilgi verilerek ilk görüşme yapılır, uygun görülen kişi veya eşlerle ilk görüşme formu doldurulur ve yazılı başvuru alınarak aşağıdaki bilgi ve belgelerin en geç bir ay içinde tamamlanması istenir.

 

İstenen Belgeler

 

T.C. kimlik numarası beyanı

Bir adet vesikalık fotoğraf

Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği

İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği

Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerden, çocuğun yüksek yararından hareketle; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile millete ve devlete karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlardan ve çocuklara yönelik işlenen istismar suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil belgesi.

Varsa koruyucu aile birinci kademe, koruyucu aile ikinci kademe veya temel aile eğitimi belgesi veya belgelerinin onaylı örneği.

Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin, çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren, Devlet ya da üniversite hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınan doktor raporu, gerekli görülmesi halinde kişinin sağlığına, devam eden hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor.

Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler istenir.

Koruyucu aile dosyası içinde yer alan belgeler, hiçbir şekilde başvurana iade edilmez.

Sosyal inceleme sürecinde tespit edilen durumlara ilişkin koruyucu aileyi tanımaya yönelik ihtiyaç duyulacak diğer belgeler de istenir.

Hizmet sürecinin devam ettiği her iki yılda bir ve koruyucu aileye yeni katılan her aile üyesi için doktor raporu ve adli sicil belgesi yenilenir. Tespit edilen duruma uygun işlem tesis edilir

 

Koruyucu aile eğitimleri

 

MADDE 10 – (1) Koruyucu aile olmak isteyen ve 8 inci maddede belirtilen şartları taşıyan adaylara ve mevcut koruyucu ailelerin eğitimlerine ilişkin konuların içeriği ve eğitimin uygulanmasına dair hususlar Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Korunma altına alınmadan önceki yaşantıları ya da mevcut durumları açısından özel zorlukları veya ihtiyaçları olan çocuklar, Koruyucu Aile İkinci Kademe Eğitimi uygulamasına başlanıncaya kadar mesleki çalışma alanları veya meslek eğitimleri nedeniyle çocuğun özel bakımını sağlayacak düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olan koruyucu aileler yanına yerleştirilebilir.

(3) Eğitim programına sürekli devam eden ve tamamlayan adaylara Koruyucu Aile Eğitimi Katılım Belgesi verilir.

(4) Temel Aile Eğitimi ve Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitiminin yanı sıra çocuk yetiştirmeye yardımcı olacak sertifikalı diğer eğitimleri almış olanlar, daha özel bakım gerektiren çocuklara verilecek koruyucu aile hizmetlerinde tercih edilir.

(5) Süreli koruyucu aile yerleştirmelerinde Temel Aile Eğitimi ve Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitimini tamamlayanlar öncelikle tercih edilir.

(6) Koruyucu aile adaylarının ve mevcut koruyucu ailelerin bulundukları il veya ilçede aldıkları eğitim, diğer il veya ilçelerde de geçerlidir.

Hangi çocuklar bu hizmet kapsamında koruyucu aileler yanına yerleştirilebilir?

* Öz ailesi bulunan,

* Öz ailesince bir süre için bakılamayan,

* Çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan,

* Kız ya da erkek,

* Sağlıklı ya da özürlü,

* Tek ya da kardeş olup, koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu meslek elemanları tarafından belirlenmiş çocuklardır.

 

Sizden Beklenenler

 

Koruyucu aile olarak sizden;

* Yanınıza yerleştirilen çocuğun her açıdan sağlıklı gelişimi için gerekli koşulları sağlamanız ve uygulamanız,

* Sağlık Bakanlığının belirlediği aralıklarda çocuk izlem protokollerine göre izlemini yaptırmanız, varsa tedavi planı ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeniz, uygulanmasında koruyucu aile birimiyle işbirliği içerisinde olmanız,

* Çocuğun yeteneklerinin ve becerilerinin el verdiği ölçüde eğitim ve öğretimi ya da meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermeniz,

* Görüştürülmesinde koruyucu aile birimince bir sakınca bulunmaması durumunda çocuğun; anne-babası ve diğer yakınları ile Kurumca uygun görülen şekil ve zamanda görüşmesini sağlamanız,

* Çocuğun kan bağı bulunan ya da eski çevresinden kişilerle il/ilçe müdürlüğünün bilgisi dışında iletişim kurulmamasını kabul etmeniz,

* Çocuğun karşılanabilir nitelikteki ihtiyaç, istek ve beklentileri ile çocuğu ilgilendiren kararlarda düşüncesini almanız,

* Çocuğun devam edeceği okul, katılacağı kurs, sünnet gibi hayatını etkileyen, değiştiren konularda sorumlu meslek elemanı ile birlikte karar almayı kabul etmeniz,

* Hizmet sürecinde çocukla ilgili oluşan her türlü rutin dışı değişiklikleri ve bunlara ilişkin duyumlarını zaman geçirmeksizin sorumlu meslek elemanına bildirmeniz,

* Koruyucu aile hizmet sürecine ve yerleştirilen çocuklara ilişkin olarak mesleki çalışmaları yürüten meslek elemanlarına gerekli çalışma şartlarını hazırlamakla, periyodik izlemeleri ve mesleki yönlendirmeleri kabul etmeniz,

* Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması için uygulama planı doğrultusunda işbirliği yapmanız,

* İl/ilçe müdürlükleri tarafından koruyucu aile konusunda yapılacak eğitim ve çalışmalara katılmayı kabul etmeniz,

* Size teslim edilen çocuğun, il/ilçe müdürlüğünün uygun görüşü olmaksızın başka bir kişi veya ailenin yanına bırakılarak oturma yerinin değiştirilemeyeceğini kabul etmeniz,

* Telefon değişikliği bilgisini hemen, adres bilgilerindeki değişikliklerini acil durumlar dışında değişiklik gerçekleşmeden bulunduğu il veya ilçede en az 20 gün önce, başka bir il veya ilçeye taşınma durumunda en az bir ay önce il veya ilçe müdürlüğüne bildirmeniz ve taşınma sonrasında da sürekli yerleşim yerini 20 gün içinde bildirmeniz,

* Görev veya tatil amacı ile çocukla birlikte yurt dışına gidilmek istenmesi durumunda, çocuğun veli ya da vasisinin izni gerektiğinden, yasal işlemlerin tamamlanmasına yetecek süre göz önüne alınarak, en kısa sürede durumu İl Müdürlüğüne bildirmeniz,

* Çocuğun koşullarının değişmesi sonucu il/ilçe müdürlüğü tarafından hizmet modelinde bir değişikliğe gidilmesinin planlanması halinde, çocuğun yararının gerektirdiği işlemlerin yapılabilmesi için her türlü destekte bulunmanız ve çocuğun ayrılık sürecine hazırlanmasında il/ilçe müdürlüğü ile iş birliği yapmayı kabul etmeniz,

* Çocuk yerleştirme önerisini geçerli bir mazereti olmaması halinde kabul etmeniz beklenmektedir.

Tüm bu konuların yanı sıra eğer;

Geçici koruyucu aile iseniz,

* Acil koruma gerektiren ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş olup, il veya ilçe müdürlüğü tarafından yerleştirilmek istenen çocukları, mazeretsiz olarak üç defadan fazla olmamak şartıyla günün her saatinde kabul etmeniz,

* İl veya ilçe dışına çıkılması gereken durumlarda önceden il veya ilçe müdürlüğüne bilgi vermeniz,

* Ev koşullarını hizmete uygun olarak düzenlemeniz,

* Geçici statüden vazgeçmek istemeniz halinde bu durumu en az bir ay önceden il veya ilçe müdürlüğüne bildirmeniz,

* Geçici statüden vazgeçmek için dilekçe ile bildirdiğiniz durumu, il veya ilçe müdürlüğünün uygun bulması halinde yanınızdaki çocuklar için kendilerine uygun hizmet modellerine geçişleri sağlanana kadar hizmeti sürdürmeniz beklenmektedir.

Uzmanlaşmış koruyucu aile iseniz,

* Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması için ilgili birimlerle işbirliği yapmayı kabul etmeniz,

* Varsa verilen denetim tedbiri hakkında ilgili birimlerle işbirliği yapmanız,

* Hazırlanan uygulama planı, varsa tedavi planı, eğitim tedbiri ile ilgili olarak eğitim planındaki yükümlülükleri yerine getirmeniz, uygulanmasında koruyucu aile birimiyle işbirliği içerisinde çalışmanız beklenmektedir.

 

Çocukların hakları

 

Koruyucu aile yanında yaşayan bir çocuk olarak;

Hiç kimsenin bana vurmaya, bana bağırmaya, beni incitmeye, bana istemediğim şekilde davranmaya hakkı yoktur.

Kıyafetlerimi seçme ve nasıl giyineceğime karar vermeye,

Sağlıklı bir şekilde beslenmeye ve istediğim yemekleri söylemeye,

Odam bana özel bir yerdir ve buraya benden izinsiz girip eşyalarımı karıştırmamalarını istemeye,

Yaşadığım olayları paylaştığım ve kendilerinden yardım aldığım kişilerin bu olayların gizliliğini koruduklarını bilmeye,

Kendi öz ailemi, önceki sosyal çevremdeki kişileri ve yakınlarımı görmeye,

Eğitim almam konusunda koruyucu ailem tarafından desteklenmeye,

Kendimi hayata hazırlamam için beceri kazanma konusunda koruyucu ailem tarafından desteklenmeye,

Sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlere ve kurslara katılmaya,

Risklere karşı korunabilmem için bilgilendirilmeye,

Sevilmeye ve olduğum gibi kabullenilmeye,

Yararlandığım hizmetler konusunda yapılan planları bilmeye,

Kurumun bana ne tür hizmetler sağladığını bilmeye,

Sağlık hizmetlerini zamanında almaya,

Koruyucu aile yanında sorun yaşadığımda bunu benimle ilgilenen meslek elemanıyla paylaşmaya ve onunla nasıl iletişim kuracağımı bilmeye (telefon, internet, yüz yüze görüşme vb.),

Yaşadığım ev ortamının kurallarını bilmeye HAKKIM VARDIR !!!

 

Sıkça Sorulanlar

 

Kendi Çocuğum Varken Koruyucu Aile Olabilir Miyim?

Evet, ancak çocuğunuzun da bu konudaki düşüncesi önemlidir.

Koruyucu aile olduğumda evimi ve ailemi hazırlamam gerekiyor mu?

Evet, evinizde çocuk için uygun bir ortam düzenlemeniz ve aileniz ile sosyal çevrenizi bu konuda hazırlamanız gerekmektedir.

Çocuk Bende Ne kadar Süre İle Kalacak?

Çocuğun korunma altına alınma nedenine bağlı olarak öngörülen hizmet uygulama planı kapsamında değişkenlik gösterecektir.

Çocuğun Yaş Grubunu ve Cinsiyetini Seçebilir miyim?

Evet, ancak size ve ailenize en iyi uyum sağlayabilecek çocuğun özellikleri hakkında yönlendirme yapılacaktır.

Koruyucu aile olarak kaç çocuğa bakabilirim?

Kardeş çocukların bir arada aynı aileye yerleştirilmesi tercih edilmektedir.

Çocuklar ve koruyucu aile arasında birebir ilişki kurulması ve çocukların sağlıklı bireysel gelişimlerinin sağlanacağı uygun şartların bulunması konuları değerlendirilerek karar verilecektir.

Gönüllü Aile ve koruyucu aile arasındaki fark nedir?

Gönüllü aile olduğunuzda kuruluşta korunma ve bakım altında bulunan çocuklara kuruluş tarafından uygun bulunan dönemler içerisinde kendi ilgi, yetenek ve eğitimleriniz doğrultusunda katkı vermek amacıyla yaptığınız ziyaretlerin yanı sıra uygun bulunan çocukları hafta sonu ya da resmi tatil ve özel günlerde yatılı olarak evinizde misafir ederek hizmet verirsiniz. Gönüllü aile hizmeti kuruluşlar tarafından yürütülmektedir.

Evlat edinme ve koruyucu aile arsındaki fark nedir?

Evlat edinme çocuğun velayet haklarının evlat edinene mahkeme kararı ile devredilmesidir.

Koruyucu hizmet bakım türleri nelerdir?

a) Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli

Veli ya da vasi dışında kalan kan bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı bakıcı, komşu gibi yakın çevresinde olan kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır

b) Geçici Koruyucu Aile Modeli

Acil koruma gereken ya da hakkında hizmet planı oluşturulmamış ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılamamış çocuklar için, aldıkları eğitimler ile profesyonel düzeye gelmiş kişi ve ailelerin sağladığı birkaç gün ile en fazla bir ay arasında değişen bakımdır.

c) Süreli Koruyucu Aile Modeli

Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkanı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.

ç) Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli

Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan veya aldıkları eğitimler ile profesyonel düzeye gelmiş kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.

 

Koruyucu Aile olmak için eğitim gerekli midir?

 

Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modelinde, tercih edilmesi halinde genel ebeveynlik becerilerinin kazanıldığı en az temel ana-baba eğitimleri kapsamında eğitim alınması çocukla iletişim açısından yararlı görülmektedir.

Süreli Koruyucu Aile Modelinde de tercih edilmesi halinde genel ebeveynlik becerilerinin kazanıldığı en az temel ana-baba eğitimleri kapsamındaki eğitim ile çocuğun öz ailesi dışında bir başka aile yanında yetiştirilmesine ilişkin olarak verilen Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitiminin alınması çocukla iletişim açısından yararlı görülmektedir.

Geçici ve Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modellerinde ise daha özel ilgi, destek ve

bakım gerektiren çocuklara hizmet verildiğinden, temel ana-baba eğitimleri ile Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe Eğitimlerinin alınması zorunludur.

 

MEVZUAT

           

1-BM Çocuk Hakları Sözleşmesi

Çocuk haklarına dair sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından "20 Kasım 1989" tarihinde kabul edilmiştir.

Madde 20
1. Geçici ve sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan veya kendi yararına olarak bu ortamda bırakılması kabul edilmeyen her çocuk, Devletten özel koruma ve yardım görme hakkına sahip olacaktır.
2. Taraf Devletler bu durumdaki bir çocuk için kendi ulusal yasalarına göre, uygun olan bakımı sağlayacaklardır.
3. Bu tür bakım, başkaca benzerleri yanında, bakıcı aile yanına verme, İslam Hukukunda Kefalet ( Kafalah ), evlat edinme ya da gerekiyorsa çocuk bakımı amacı güden uygun kuruluşlara yerleştirmeyi de içerir. Çözümler düşünülürken, çocuğun yetiştirilmesinde sürekliliğin korunmasına ve çocuğun etnik, dinsel kültürel ve dil kimliğine gerek saygı gösterilecektir.

 

2-Türk Medeni Kanunu (4721 Sayılı )

 

II. ÇOCUKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ

Madde 347 - Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk manen terk edilmiş halde kalırsa hakim, çocuğu ana ve babadan alarak bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirebilir.

Çocuğun aile içinde kalması ailenin huzurunu onlardan katlanmaları beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre başka çare de kalmamışsa, ana ve baba veya çocuğun istemi üzerine hakim aynı önlemleri alabilir.

Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu önlemlerin gerektirdiği giderler Devletçe karşılanır.

Nafakaya ilişkin hükümler saklıdır.

 

3-Sosyal Hizmetler Kanunu (2828 Sayılı )

 

Koruyucu aile:

 

Madde 23 – Mahkemece korunma kararı alınan korunmaya muhtaç çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi bu Kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda olduğu kadar Kurumun denetim ve gözetiminde bir "Koruyucu Aile" tarafından da yerine getirilebilir. Koruyucu aile, korunmaya muhtaç çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini gönüllü olarak üstlenebileceği gibi Kurumca tespit edilecek ve ödenecek bir ücret karşılığında da yapabilir.

 

Koruyucu ailelerin seçimine, çocukla ilgili sorumluluklarına, Kurumla olan ilişkilerine, hizmetin işleyişine ve aileye bu hizmeti karşılığı ödenecek ücrete ilişkin esaslar bir yönetmelikle düzenlenir.

 

 

 

4-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (633 Sayılı)

 

Görevler

MADDE 2- (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görevleri şunlardır:

c) Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

d) Özürlülerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, özürlülere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 8- (1) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

ç) Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimi için gerekli önleyici ve telafi edici mekanizmaları oluşturmak ve uygulamaya koymak.

d) Geçici ya da sürekli olarak aile ortamından mahrum kalan veya yüksek yararı ailesinin yanında bulunmamayı gerektiren çocuklara, özel bakım ve koruma hizmeti sunmak.

ı) Evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerini koordine etmek.

 

Ortak görevler

MADDE 22- (1) 7 ilâ 11 nci maddeler ile 14 üncü maddede düzenlenen Bakanlık birimleri, sorumluluk alanlarıyla ilgili konularda aşağıdaki görevleri de yerine getirirler:

d) Görev alanına giren konulara ilişkin mevzuatı ve uygulanmasını izlemek, bu konuda yürütülen mevzuat yenileme çalışmalarına katkıda bulunmak.

 

Düzenleme yetkisi

MADDE 28- (1) Bakanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idarî düzenlemeler yapabilir.

 

Düzenleyici işlemler

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 

 

5-Çocuk Koruma Kanunu (5395 Sayılı)

 

Koruyucu Ve Destekleyici Tedbirler

Madde 5 - (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan;

c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine,

 

6-Koruyucu Aile Yönetmeliği

 

Tarih : 14.12.2012                 Sayı : 28497   R.G.

 

Komisyon kuruluş ve işleyiş esasları

 

o) Sosyal Çalışma Görevlisi: Sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni, özel eğitim öğretmenini,

 

MADDE 11 – (1) Komisyon, mahalli mülki amirin onayı ile illerde il müdürü veya görevlendirilen il müdür yardımcısı başkanlığında, ilçelerde ise ilçe müdürü başkanlığında, biri vakadan sorumlu olmak üzere en az dört sosyal çalışma görevlisinden, sayının yetersiz olması halinde iki sosyal çalışma görevlisinden oluşur.

(2) Komisyona, koruyucu aile hizmetine ilişkin sosyal çalışma görevlisi veya çocukla ilgili diğer uzmanlar tarafından kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda hazırlanan raporlar sunulur. Komisyon ihtiyaç duyduğu kişileri dinleyebilir. Vaka süreci ve çocuğun üstün yararı doğrultusunda karar verilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Gerekli görülmesi halinde tekrar inceleme yapılmasına karar verilebilir.

(3) İhtiyaç duyulması halinde birden çok komisyon oluşturulabilir.

(4) Koruyucu aile hizmetinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için sekretarya işlemleri il veya ilçe müdürlüklerindeki koruyucu aile birimlerince yürütülür, komisyon için uygun koşullara sahip çalışma ortamları oluşturulur.

 

KORUYUCU AİLE MESAJLARI

 

-KORUYUCU AİLEM OLUR MUSUN?

-KURULUŞUMUZDA KORUNMA KARARI İLE BULUNAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SİZLER , KOMŞULARINIZ VEYA AKRABALARINIZ KORUYUCU AİLE OLABİLİR. BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

-KORUYUCU AİLE NEDİR? BİLİYOR MUSUNUZ?

-KORUNMAYA MUHTAÇ BİR ÇOCUĞA  KORUYUCU AİLE OLABİLİRSİNİZ. BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

-KORUYUCU AİLE OLABİLMENİN ŞARTLARINI BİLİYOR MUSUNUZ? ÖĞRENMEK İSTERSENİZ BİZİMLE İRTİBAT KURUN.

-HER ÇOCUK BİR AİLEYİ HAK EDER.

-HAYALİNDEKİ KORUYUCU AİLE SİZ OLUN.

-AİLE TOPLUMUN ÖZÜDÜR.

-HER AİLE BİR TARİHTİR.

-SİZSİZ OLMAZ, VAR MISINIZ?

-SİZLERLE BİRLİKTE HAYATINDA FARK OLUŞTURABİLDİĞİNİZ HER ÇOCUK GELECEĞİMİZE DEĞERLİ BİR KATKIDIR.

 

HAZIRLAYAN: EROL ÇEVRİM

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM
  18 Kasım 2014

       İl Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz tarafından KYK(Kredi Yurtlar Kurumu)  Çayeli Ahmet Mesut Yılmaz Yurdu' nda kalan 140 öğrenciye "Aile Eğitim Programı" kapsamında 2012 yılından bu yana uygulanmakta olan "Evlilik Öncesi Eğ [Devamı]

 • Ulaşılabilir Rize
  14 Kasım 2014

      Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen engellilerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımı için büyük önem arz eden ulaşabilirliğin hayata  geçirilmesi ve yapılı çevrenin engelsiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar ili [Devamı]

 • Engelli Hasta Bakımı ve İletişim
  12 Kasım 2014

       Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarımızdan  Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından kaliteli bakım sunma yaklaşımını esas alan koruyucu , önleyici hizmetler çerçevesinde  evde bakım hizmetinden yararlanan 37 katılımcıya “ Engelli Hasta Bakımı ve İ [Devamı]

 • BAŞ SAĞLIĞI
  31 Ekim 2014

       Müdürlüğümüze bağlı Fındıklı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi personellerinden Fatih GÜNEY'in babası  30.10.2014 tarihinde vefat etmiştir.Cenazesi 31.10.2014 tarihinde bugün öğlen namazına mütakip Fındıklı Merkez Camii'sinde kılınarak aile kabris [Devamı]

 • Denetimli Serbestlikten Yararlanan Hükümlülere Eğitim Verildi
  27 Ekim 2014

       Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliği ile denetimli serbestlikten faydalanan 40 hükümlüye Aile Eğitim Programı çerçevesinde eğitim verildi. [Devamı]

 • POLİS ADAYLARINA EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM
  15 Ekim 2014

        Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından "AEP" kapsamında "EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM SEMİNERİ" 15.10.2014 tarihinde Rize Polis Meslek Yüksek Okulu 2.Sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. [Devamı]

 • Gönül Elçileri Buluşması Gerçekleştirildi
  11 Ekim 2014

        11.10.2014 tarihinde İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gönül Elçileri Projesi Koruyucu Aile Sertifika Töreni"ne Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Sayın Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayı [Devamı]

 • TÜM İSLAM ALEMİNİN BAYRAMI MÜBAREK OLSUN
  04 Ekim 2014

      Toplumsal yaşamımızda önemli bir yeri bulunan bayramlarımız, üzüntülerin, kaygıların ve sıkıntıların unutulduğu, sevinçlerin arttığı, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, umutların yeşerdiği özel günlerdir.    Bayramlarda birlik, beraberli [Devamı]

 • ÇOCUKLARIMIZ SEVGİYLE BÜYÜR
  03 Ekim 2014

      Sayın Rize Valimiz  Ersin Yazıcı, öğle yemeğinde Çocuk Evleri'mizde kalan çocuklarla bir araya geldi.Çocuklarımızın bayram sevincinin bir gün önce başlamasına vesile olan , onların neşeli tavırları, cıvıl cıvıl kaynaşmaları, mutlulukları görülmey [Devamı]

 • YAŞLILIK ZENGİNLİKTİR
  01 Ekim 2014

        “Yaşlılar Günü’nün toplumumuzu bugünlere taşıyan yaşlılarımızın saygınlıklarının korunması açısından önemli bir fırsattır. Yılın her günü büyüklerimizi hatırlamak ve onlara bunu hissettirmek hem insanlık hem de mensubu olduğumuz medeniyetin bir [Devamı]